Wij staan u graag te woord +32 (0) 147 56 179
Wetgeving

Wetgeving

Sectorcode inzake de distributie van financiële producten

De sectorcode inzake de distributie van financiële producten is invoege sinds 02/2013. Die vervangt de "Gedragsregels inzake de distributie van financiële producten".

U vindt de betreffende documenten op deze pagina: http://www.brocom.be

 

Wetgeving

Wetteksten met betrekking tot de sectorcode inzake de distributie van financiële producten

De sectorcode inzake de distributie van financiële producten vervangt vanaf 02/2013 de "Gedragsregels inzake de distributie van financiële producten".

Op deze pagina vindt u de wetteksten rond deze sectorcode in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld. Om het geheel overzichtelijk te houden worden slechts enkele belangrijke uittreksels weergegeven. U kunt op deze pagina de volledige documenten terugvinden: http://www.brocom.be

 

Algemene teksten

  • Circulaire van 12 juli 2005 van de FSMA (ex-CBFA)
  • Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (gewijzigd op 12 januari 2004)

 

Artikel 9 van de wet

"De in de artikelen 2, 2bis en 2ter bedoelde ondernemingen en personen nemen passende maatregelen om hun werknemers en hun vertegenwoordigers met de bepalingen van deze wet vertrouwd te maken. Deze maatregelen houden in dat hun betrokken werknemers en vertegenwoordigers deelnemen aan speciale opleidingsprogramma’s om de verrichtingen en de feiten te leren onderkennen die met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verband kunnen houden en om hen te onderrichten hoe in die gevallen moet worden gehandeld."

 

  • Reglement van de FSMA (ex-CBFA)

 

Artikel 40 van het reglement
"§ 1. De in artikel 9 van de wet bedoelde verplichte opleiding en sensibilisatie met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme geldt voor de personeelsleden van de ondernemingen en voor alle personen die de ondernemingen vertegenwoordigen als zelfstandige: - die door de taken die zij verrichten voor de cliënten, of door de verrichtingen die zij uitvoeren, het risico lopen geconfronteerd te worden met pogingen tot witwassen van geld of financiering van terrorisme, of, - van wie de taken er in bestaan procedures uit te werken of computer-dan wel andere toepassingen te ontwikkelen die worden gebruikt bij de activiteiten die als gevoelig kunnen worden gekwalificeerd ten aanzien van voornoemd risico.
§ 2. De opleiding en sensibilisatie van en de geregelde informatieverstrekking aan de personeelsleden zijn er in zonderheid op gericht: - die personeelsleden te helpen de kennis te verwerven en de kritische geest te ontwikkelen die nodig zijn om atypische verrichtingen te kunnen opsporen; - hen te helpen de kennis over de procedures te verwerven die nodig is om op passende wijze te reageren wanneer zij met dergelijke verrichtingen worden geconfronteerd; - de problematiek met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op passende wijze te integreren in de procedures en de toepassingen die worden ontwikkeld om te worden toegepast op de activiteiten die als gevoelig kunnen worden gekwalificeerd ten aanzien van voornoemd risico."

 

Wetteksten met betrekking tot de sectorcode

De inleiding van de sectorcode verwijst naar verschillende wetteksten die op deze pagina beschikbaar zijn. Om het geheel overzichtelijk te houden worden slechts enkele belangrijke uittreksels weergegeven. U kunt evenwel de volledige documenten bekijken door te kijken op de website http://www.brocom.be.

 

Precontractuele informatie

Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

 

Art.30
Ten laatste op het ogenblik van het sluiten van de verkoop moet de verkoper te goeder trouw aan de consument de behoorlijke en nuttige voorlichting geven betreffende de kenmerken van het produkt of de dienst en betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan voorlichting en rekening houdend met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit

 

Art. 8 §1
Vóór het sluiten van de overeenkomst verstrekt de verzekeringsonderneming de volgende inlichtingen aan de kandidaatverzekeringsnemer:
1° het bedrag van de premies, in voorkomend geval met vermelding van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het tarief te bekomen;
2° het bedrag van de verzekerde prestaties voor elke waarborg;
3° een tabel met de jaarlijkse evolutie van de afkoopwaarde van de overeenkomst [...];
4° het rendement van de verrichtingen die een prestatie omvatten bij leven op de eindvervaldag van de overeenkomst [...];
5° de vermelding van de kosten die ten laste van de verzekeringsnemer zijn bij opzegging, afkoop en reductie van de overeenkomst;
6° de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om van de winstverdeling te kunnen genieten [...];
7° informatie betreffende de belastingsregeling en meer bepaald betreffende de fiscale behandeling van prestaties op de eindvervaldag van de overeenkomst en in geval van vervroegde afkoop;
8° voor de overeenkomsten tegen opeenvolgende koopsommen en de overeenkomsten tegen flexibele premies moeten jaarlijks, voorzover tenminste één premie werd gestort, een overzicht van de hiervoor vermelde inlichtingen of de wijzigingen eraan worden verstrekt.

 

Voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme

  • Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (gewijzigd op 12 januari 2004)
  • Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004
  • Circulaire PPB 2004/8 en D.250 van de FSMA (ex-CBFA) van 22 november 2004 over de waakzaamheidsverplichtingen met betrekking tot het cliënteel en de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd door de Circulaire PPB 2005/5 en D.258 van 12 juli 2005
  • Taakverdelingsschema tussen de verzekeringstussenpersonen en de verzekeringsondernemingen, zoals overgemaakt aan de FSMA (ex-CBFA)

 

Bijzondere mechanismen

Mededeling D.207 van 30 november 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen betreffende de bijzondere mechanismen met als doel of gevolg fiscale fraude door derden te bevorderen.

 

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies helpen ons de site te verbeteren.
Ga je voor een optimaal werkende website? Vink dan alle vakjes aan. Meer info

Instellingen
Noodzakelijk
Statistieken
Overige
Akkoord